Grid

Symulacje rozwoju pożaru

Symulacje komputerowe CFD rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania się dymu są prowadzone na trójwymiarowym modelu obiektu, uwzględniającym podstawowe parametry techniczne analizowanego obszaru. Szczegółowo zdefiniowane zostają założenia w zakresie architektury obiektu (takie jak geometria, lokalizacja kurtyn dymowych oraz otworów wentylacji naturalnej i mechanicznej), pracy instalacji wentylacji bytowej, oddymiającej, tryskaczowej, sygnalizacji przeciwpożarowych oraz podział analizowanego obszaru na strefy dymowe zgodnie z wcześniej opracowaną koncepcją oddymiania. Za pomocą symulacji komputerowych CFD, odwzorowane zostają najbardziej niekorzystne scenariusze pożarowe, uwzględniające najważniejsze parametry pożaru.

Dzięki temu, iż kubatura analizowanego obiektu zostaje podzielona za pomocą siatki obliczeniowej na tysiące małych elementów, dla których przeprowadzane są indywidualne bilanse przepływu, technika CFD umożliwia poznanie warunków w trakcie pożaru w dowolnym punkcie budynku, w każdej chwili od momentu rozpoczęcia pożaru.

Ze względu bezpieczeństwa pożarowego, najważniejszymi analizowanymi parametrami występującym w czasie pożaru, są: zasięg widzialności oraz temperatura na przejściach i drogach ewakuacyjnych. Na podstawie przeprowadzonych symulacji komputerowych CFD możliwe jest określenie czasu, w którym na przejściach i drogach ewakuacyjnych nastąpi przekroczenie dopuszczalnych  wartości zasięgu widzialności oraz temperatury oraz dokonywana jest ocena wpływu tych parametrów na skuteczną ewakuację. Wykonywane przez nas symulacje komputerowe odpowiadają obowiązującym obecnie standardom, oraz są zgodne z wymaganiami obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.